Beleidsplan

1. Missie van Stichting Robbedoes

 De missie van Stichting Robbedoes is het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren, die te maken hebben of hebben gehad met verlies. Dit kan verlies zijn door overlijden van een dierbare, verlies door scheiding of verlies van gezondheid.  De activiteiten zullen afgestemd worden op de verschillende doelgroepen en hebben als doel even alles te kunnen vergeten. Samen leuke dingen doen met leeftijdsgenoten en  lotgenoten. Het zijn voornamelijk activiteiten waarbij je letterlijk in beweging wordt gebracht. Maar het doel is ook om de kinderen en jongeren zelf in beweging te brengen. Samen activiteiten op te gaan zetten waar ze elkaar kunnen ontmoeten op de manier die bij hen past. Dit kan zijn door sport, muziek, kunst, vormen van creativiteit of gewoon relaxen.

 

2. Visie van Stichting Robbedoes

Door onze persoonlijke verlieservaring begrijpen wij wat het is om iemand die je dierbaar is te moeten missen. Maar wat heb je dan nodig om door te kunnen gaan, je leven weer op te pakken en opnieuw te mogen genieten van alles om je heen? Misschien is dat voor jou wel heel anders dan dat wij dat ervaren hebben. Natuurlijk mag het verdriet er zijn, maar het is goed om afleiding te zoeken en leuke dingen te gaan doen. Je open stellen voor nieuwe vriendschappen en zo je verdriet , maar vooral ook plezier met anderen te kunnen delen. De ervaring van Nikki en Stef, zus en broer van Rob, is dat er wordt gevraagd hoe het met hun ouders gaat, zelden wordt dit aan hen gevraagd. Dit is voor ons de grootste motivatie om Stichting Robbedoes op te richten.                                       

 

3. Doel van Stichting Robbedoes

 Het doel van Stichting Robbedoes bestaat uit:

 • Het doen bevorderen van welzijn en welbevinden van kinderen/jongeren die te maken hebben gehad met verlies d.m.v. activiteiten, lotgenotencontact en letterlijk en figuurlijk in beweging komen.
 • Het verwerven van contacten die de missie van de stichting kunnen ondersteunen.
 • Het verwerven van gelden ter financiering en uitvoering van de activiteiten.
 • Beheer en het bestuur van baten die onder meer verkregen zijn uit giften, legaten of  erfstellingen.
 • Voortdurende professionalisering, optimalisering, verbetering en vernieuwing van de organisatie om de missie op lange termijn voort te zetten.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van derden.

 

4. Fondsenwerving Stichting Robbedoes

Stichting Robbedoes heeft de ANBI status toegewezen gekregen. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belastingdienst.

 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • Subsidies en donaties
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere verkrijging en baten                                                                                                                                                                                                                              

 

5. Beheer van vermogen Stichting Robbedoes

 De uit de fondsenwerving verkregen gelden worden in eerste instantie ondergebracht op een rekening op naam van Stichting Robbedoes bij Rabobank te Waalwijk. Deze gelden worden vervolgens benut voor het bereiken van de doelen. Bij opheffing, of als blijkt dat de stichting haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden opgeheven. Een batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een stichting met een soortgelijke doelstelling. Voor de financiële administratie worden we bijgestaan door accountantskantoor ESJ te Oosterhout. 

Het vermogen wordt aan de volgende activiteiten besteed:

 • Workshop Loving Memory Doll
 • Workshop voor jongeren met lichamelijke beperking
 • Sportactiviteiten
 • Individuele ondersteuning kinderen en jongeren op het gebied van sport/ontspanning
 • Lotgenotencontactdag voor brusjes
 • Wereldlichtjesdag

 

6. Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, het financieel beheer en de interne en externe communicatie van de stichting. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende vier bestuursleden:

Voorzitter: Karin Spapens-Biekens, rouwtherapeut

Penningmeester: Jos Spapens, directeur handelsonderneming

Secretaris: Nikki Spapens, orthopedagoog

Bestuurslid: Stef Spapens, student

 

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting Robbedoes. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70998221/ RSIN 858540356.  

 

6.1 Vergadercyclus

Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. Tijdens de vergaderingen dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.

 

6.2 Samenwerking

Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat de stichting zich adviseren en ondersteunen door een aantal organisaties, vrijwilligers en professionele adviseurs. Onder andere op het gebied van financieel beleid en de uitvoering van activiteiten.

 

7. Communicatie

 De website www.stichtingrobbedoes.nl is het communicatiekanaal voor de stichting. Op de website communiceert de stichting naast haar beleid en informatie ook het jaarverslag.

 

 Belangrijk is dat Stichting Robbedoes wordt gedragen door mensen met passie die hun kennis, ervaring, netwerk en tijd belangeloos in willen zetten.